fbpx

Ryhmätyötaitoja ja valmiutta keskusteluun: Vantaa 2014 delegaatin silmin

By Matti Lötjönen • 27 tammikuun, 2014

Tarmo Hyytiäinen (Joensuun lyseon lukio) kertoo kokemuksistaan EYP Finlandin kansallisessa istunnossa Vantaalla. Artikkeli julkaistiin yhteistyökumppanimme Suomen Akatemian tietysti.fi -verkkolehdessä.

Tarmo_kasvot

Euroopan nuorten parlamentti järjesti Vantaalla 10.- 13.1.2014 kansallisen istunnon, jossa olin mukana delegaatin roolissa. Olin aikaisemmin osallistunut alueelliseen istuntoon Tampereella marraskuussa, josta minut valittiin jatkoon Vantaan istuntoon. Istuntoon osallistui yli sata opiskelijaa useista eri maista, myös EU:n ulkopuolelta.

Yhteiskunnalliset ja erityisesti kansainväliset asiat kiinnostavat minua suuresti, ja olen hakeutumassa opiskelemaan alaa lukion jälkeen. Vantaan istunto sattui minulle kiireiseen aikaan, koska olen lukion kolmannella luokalla ja kevään ylioppilaskirjoitukset lähestyvät kovaa vauhtia. Päätin kiireistä huolimatta osallistua istuntoon, koska tiesin, että tästä tulisi olemaan minulle hyötyä jatkossa.

Miten EU:n teollista kilpailukykyä ja tuotantotekijöitä kehitetään?

Oman komiteani aiheena oli Industry, Research and Energy (ITRE), eli Euroopan unionin teollisen kilpailukyvyn ja tuotantotekijöiden kehittäminen. Ymmärsin jo komitea-aihetta valitessani, että tämä on todella tärkeä asia EU:n tulevaisuuden kannalta. EU on jäämässä kilpailukyvyssä pahasti Aasian ja muiden kasvavien alueiden jalkoihin. Niinpä EU:n tulisi luoda kestävälle pohjalle rakentuva kehityssuunnitelma, joka parantaisi sen kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Tätä varten EU onkin tehnyt Europe 2020 kasvustrategian, joka tiivistää hyvin komiteapohdinnan ydinaiheet. Näitä aiheita olivat työllisyystilanteen parantaminen, investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, tulevaisuuden teollisuus- ja energiantuotannon perustuminen vihreän teknologian hyväksikäyttöön sekä uusiutuviin energialähteisiin. Lisäksi aiheina oli Euroopan laajuinen innovatiivinen ja kannustava kasvualusta pienten- ja keskisuurten yritysten kehittymiseksi sekä miten kannustetaan nuoria yrittäjyyteen koulussa. Näitä aiheita kävimme läpi komiteatyössämme.

Tärkeitä ryhmätyöskentelytaitoja tarvitaan

Omasta mielestäni istuntojen suurin anti on juuri komiteatyöskentelyssä. Siinä kehitetään yhä tärkeämmäksi tulevaisuudessa tulevia ryhmätyöskentelytaitoja. Komiteatyö muodostui valtavasta määrästä ”brainstormausta” ja post-it lapuista. Näin saadaan kaikkien komitean jäsenten mielipiteet otettua huomioon, mikä on todella tärkeä osa työskentelyä. Jokaisen tulee olla tyytyväinen lopputulokseen ja saada oma ääni kuuluviin.

Komiteamme asiantuntija oli ekonomisti Tero Kuusi, joka piti meille kiinnostavan esitelmän ja kertoi myös mielipiteitään EU:n kilpailukyvystä. Kuusi todellakin tiesi mistä puhui. Kuusen tapaamisen jälkeen totesimme olevamme hyvässä vauhdissa omassa komiteatyössämme, sillä hänen kommenttinsa tukivat jo tekemäämme työtä.

Olin tyytyväinen päätöslauselmaamme: se sisälsi ne asiat, jotka koin tärkeiksi. EU:n tulisi kannustaa yrityksiä tekemään yhteistyötä koulujen kanssa, jotta oppilaat saataisiin kiinnostumaan yrittäjyyden mahdollisuuksista. Rahoittaa tutkimista ja kehitystä, joka tähtää EU:n sisäisen tuotannon kehittämiseen ja kustannusten laskuun. Lisäksi tulisi lisätä rahoitusta monikansallisiin teollisuuden innovaatioprojekteihin ja etenkin vihreän teknologian kehittämiseen. EU:n byrokraattista päätöksentekojärjestelmää tulisi myös kehittää poistamalla päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistamalla asiakirjakieltä käyttäjäystävällisemmäksi.

Myönteinen kokemus innosti jaksamaan koko viikonlopun

Istunnon yleiskokouksen aikana käytiin kaikki aiheet läpi. Jokaisesta aiheesta oli ensin esittelypuheenvuorot, jota seurasi väittely ja lopuksi äänestimme lauselman puolesta tai sitä vastaan. Saavutin yleiskokoukseen asettamani tavoitteet, jotka olivat osallistua väittelyyn ja saada oma loppulauselma läpi. Välillä alkoi hieman univaje painaa, mutta tärkeintä oli osallistua keskusteluun ja oppia esiintymään luontevasti.

Yleiskokous

Kokonaisuutena istunnosta jäi positiiviset kokemukset. Koin komiteatyön ja aiheen mielenkiintoisena. Tämän kaltaisista kansainvälisistä tapahtumista on todella paljon hyötyä tulevaisuutta silmällä pitäen.

Photos: Tarmo Hyytiäinen, Natalie Dyvesether and Hammu Varjonen